Zaznacz stronę

NIE
TRUJ
SĄSIADA

BEZPŁATNA ANALIZA ENERGETYCZNA 
DLA TWOJEGO DOMU!

BEZPŁATNA
ANALIZA
ENERGETYCZNA 

DLA TWOJEGO DOMU!

Klauzula informacyjna (RODO):

Klauzula informacyjna (RODO)

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-417), przy ul. Łagiewnickiej 60, Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców KRS: 0000270491, NIP: 6762337735, Kapitał zakładowy: 479 029 800,00 zł
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres email ts.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”), tj. na podstawie Państwa zgody.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych identyfikacyjnych stanowi warunek przedstawienia materiałów marketingowych. Jeśli nie podadzą Państwo danych identyfikacyjnych, nie będziemy mogli przedstawić Państwu ofert marketingowych.
 5. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach wskazanych w treści udzielonych przez Państwa zgód.
 6. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w zgodach tj.:
  1. jeśli posiadają Państwo aktywną umowę z nami – przez czas trwania tej umowy oraz przez 3 lata po jej zakończeniu.
  2. jeśli nie posiadają Państwo umowy z nami przez 5 lat od udzielenia zgody.
  3. a w każdym przypadku do czasu wycofania zgody.

W przypadku udzielenia zgody na przekazanie przez nas danych partnerom, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przekazania danych partnerowi oraz monitorowania złożenia przez niego oferty.

 1. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w następujący sposób:
  1. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
  2. mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  3. telefonicznie pod numerem +48 32 606 0 606.
 2. W przypadku jeżeli wyrazili Państwo zgody na kontakt przez nas z Państwem za pośrednictwem telefonu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w celu informowania o ofertach produktów energetycznych Grupy TAURON i posiadają Państwo aktywną umowę z nami, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach podanych w tych zgodach. Mamy tu na myśli także automatyczne dopasowanie treści komunikatów dotyczących ofert produktów energetycznych Grupy TAURON do Państwa możliwych preferencji i potrzeb – tak zwane profilowanie, które będzie oparte o kryteria wskazane Państwu w informacji o przetwarzaniu danych osobowych w związku z Państwa umową z nami. W braku wycofania przez Państwa tych zgód, lub udzielenia innych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych w tych celach, będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w ten sposób przez czas trwania umowy z nami [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci marketingu bezpośredniego];
 3. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia].

 

W pozostałych przypadkach, po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności. Prawo do sprzeciwu mogą Państwo wykonać:

  • pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
  • mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  • telefonicznie pod numerem +48 32 606 0 606.
 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  • Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporządzenia.
  • Prawo do sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
  • Prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe. Pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
   • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
   • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
   • przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
   • musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku;
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art.17 ust.3 Rozporządzenia.

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
   • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;
   • jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
   • jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
   • jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art.18 ust.2 Rozporządzania.

  • Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych osobowych innemu administratorowi – w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, jak i dane wynikające z Państwa zachowania np. dane o zużyciu energii. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;
   • dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
 1. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji – mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
  • pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
  • mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  • telefonicznie pod numerem +48 32 606 0 606.

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
   • W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przekazanie danych Partnerowi TAURON Sprzedaż – Partner TAURON Sprzedaż zajmujący się oferowaniem towarów lub usług z dziedziny wskazanej w zgodzie.
   • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
  1. Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
   • Podmioty z Grupy TAURON: TAURON Polska Energia S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.;
   • Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
   • Podmioty świadczące usługi Contact Centre oraz punkty partnerskie świadczące usługi pośrednictwa sprzedaży;
   • Podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta;
   • Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym i marketingowym, firmom reklamowym i organizującym konkursy;
   • Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

Klauzula informacyjna (zgody partnerzy) – Pozostałe informacje.

Każda z wyrażonych przez Państwa zgód dotycząca kontaktów telefonicznych lub kontaktów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej może być przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, w następujący sposób:

 • pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
 • mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl
 • telefonicznie pod numerem +48 32 606 0 606.

Masz pytania?

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
e-mail: biuro@subregion.pl
tel.: 32 42 22 446

Planergia.pl
e-mail: biuro@planergia.pl
tel.: 732 888 349